dic 142009
 

Crònica 4: REDD, la nova màgia nòrdica que arrasa

Copenhaguen, 12 de desembre de 2009

És fantàstica la versatilitat dels mercats i del capitalisme verd. No paren d’“innovar” i “donar valor” a allò que no valia “res”. A Copenhaguen, assegurava ahir Luis Figueiredo, el cap de la delegació brasilera, si hi ha alguna cosa segura és el consens que genera a tots nivells és que es donarà carta de naturalesa oficial als anomenats programes REDD, és a dir, de “reducció d’emissions generades per la deforestació i la degradació forestal als estats en desenvolupament”. El problema a resoldre és evident: la desforestació dels boscos del Sud genera a prop del 20% dels gasos hivernacle provocat molt majoritàriament pels interessos ramaders i de producció de biocombustibles de les corporacions transnacionals com Monsanto o Cargill.

I què pretenen els REDD? Bàsicament, que els estats del Sud que alenteixin la seva desforestació guanyin crèdits. Gràcies a ells, podran vendre’ls en els mercats del carboni a països nòrdics que no puguin o vulguin reduir emissions a casa seva. També podran ser compensats a través d’un fons gestionat pels països del Nord (els que han creat el problema) o les dues coses a la vegada. Sona realment bé: tots guanyen, ja que el Nord paga al Sud per descontaminar o per deixar-li seguir contaminant a casa mentre que el Sud treu uns diners que no esperava. Tant és així que prestigioses veus com el IIED de Londres o el Green Belt Mouvement de la premi Nobel de la Pau keniata Wangari Maathai s’han convertit en entusiastes promotores de la solució REDD i la llista d’espera per accedir a aquests fons per part de col•lectius del Sud no fa més que créixer.

No tot el món ho veu així. A la mateixa seu oficial de la Cimera Climàtica, hem pogut sentir a representants de la Global Forest Coalition assenyalar dues idees fonamentals. Al Nepal, el que ha permès recuperar la meitat dels boscos del país ha estat l’autoorganització camperola amb suport d’ambientalistes coneixedors de les necessitats locals. Per al representant ugandès, els REDD redueixen els boscos a simples abocadors de carboni i, per això, els “marxants de carboni” intenten expulsar els pobles indígenes de les seves terres perquè aquestes estiguin disponibles per quadrar els comptes nòrdics del carboni. La Red Indígena sobre el Medio Ambiente també ho té clar. Vista la dura experiència a llocs tan diferents com Nigèria, Austràlia, Perú o Alaska, REDD no significa altre cosa que “Ràpid Enriquiment amb Desallotjaments, Usurpació de Terres i Destrucció de la Biodiversitat”. Una amenaça cada vegada més propera per a molts pobles allunyats de l’estil de vida del Nord (el pulmó amazònic del Planeta està en el punt de mira) en la mesura en que es dispara l’estrès de transnacionals com Shell o BP, aliades amb el Banc Mundial, per trobar desguassos de carboni al Sud. El motiu és obvi: surt molt més barat que reduir emissions al Nord. També hi ha governs poderosos que recorren a això. Espanya, oficialment la vuitena potència mundial, cerca desesperadament comprar o subvencionar drets de contaminació a països del Sud per a no haver de reduir emissions (Le Monde, 8 de desembre). Hi ha por a perdre vots: no en va, la urgència climàtica es situa com a segona preocupació, després de l’atur, en regions del Nord com la UE, segons l’últim Eurobaròmetre. Atents a la jugada. Els REDD tenen tots els números per convertir-se en un cavall de Troia del vell colonialisme i, a sobre, no ajuden a mitigar sinó amb prou feines a maquillar les letals emissions hivernacle.

www.albasud.org | info@albasud.org

Crónica 4: REDD, la nueva magia nórdica que arrasa

Copenhague, 12 de diciembre del 2009


Es fantástica la versatilidad de los mercados y del capitalismo verde. No paran de “innovar” y “poner valor” aquello que no valía “nada”. En Copenhague, aseguraba ayer Luis Figueiredo, el jefe de la delegación brasileña, si hay algo seguro por el consenso que genera a todos los niveles es que van a darse carta de naturaleza oficial a los llamados programas REDD, es decir, de “reducción de emisiones generadas por la deforestación y la degradación forestal en los estados en desarrollo”. El problema a resolver es evidente: la deforestación de los bosques del Sur genera cerca del 20% de los gases invernadero provocada muy mayoritariamente por los intereses ganaderos y de producción de biocombustibles de las corporaciones transnacionales como Monsanto o Cargill.

¿Y qué pretenden los REDD? Básicamente, que los estados del Sur que ralenticen su deforestación ganen créditos. Gracias a ellos, podrán venderlos en los mercados del carbono a países nórdicos que no puedan o quieran reducir emisiones en su casa. También podrán ser compensados a través de un fondo gestionado por los países del Norte (los que han creado el problema) o las dos cosas a la vez. Suena realmente bien: todos ganan, ya que el Norte paga al Sur por descontaminar o por dejarle seguir contaminando en casa mientras que el Sur saca un dinero que no confiaba. Tanto es así que prestigiosas voces como el IIED de Londres o el Green Belt Mouvement de la premio Nobel de la Paz keniata Wangari Maathai se han convertido en entusiastas promotoras de la solución REDD y la lista de espera para acceder a estos fondos de colectivos del Sur no hace más que crecer.

No todo el mundo lo ve así. En la propia sede oficial de la Cumbre Climática, hemos podido oír a representantes de la Global Forest Coalition señalar dos ideas fundamentales. En Nepal, lo que ha permitido recuperar la mitad de los bosques del país ha sido la autoorganización campesina con apoyo de ambientalistas conocedores de las necesidades locales. Para el representante ugandés, los REDD reducen los bosques a meros vertederos de carbono y, por ello, los “marchantes de carbono” intentan expulsar a los pueblos indígenas de sus tierras para que estas estén disponibles para cuadrar las cuentas nórdicas del carbono. La Red Indígena sobre el Medio Ambiente también lo tiene claro. Vista la dura experiencia en lugares tan distintos como Nigeria, Australia, Perú o Alaska, REDD no significa otra cosa que “Rápido Enriquecimiento con Desalojos, usurpación de tierras y Destrucción de la biodiversidad”. Una amenaza cada vez más cercana para muchos pueblos alejados del estilo de vida del Norte (el pulmón amazónico del Planeta está en el punto de mira) en la medida en que se dispara el estrés de transnacionales como Shell o BP, aliadas con el Banco Mundial, por encontrar sumideros de carbono en el Sur. El motivo es obvio: sale mucho más barato que reducir emisiones en el Norte. También hay gobiernos poderosos que recurren a ello. España, oficialmente la octava potencia mundial, busca desesperadamente comprar o subvencionar derechos de contaminación en países del Sur para no tener que reducir emisiones (Le Monde, 8 de diciembre). Hay miedo a perder votos: no en vano, la urgencia climática se sitúa como segunda preocupación, tras el paro, en regiones del Norte como la UE, según el último Eurobarómetro. Atentos pues a la jugada. Los REDD tienen todos los números para convertirse en un caballo de Troya del viejo colonialismo y, encima, no ayudan a mitigar sino apenas a maquillar las letales emisiones invernadero.

www.albasud.org | info@albasud.org

 Publicado por a las 2:47
dic 112009
 

Crònica 3: Alarma: les autopistes aèries poden acabar amb el clima

Copenhaguen, 10 de desembre de 2009


Mentre segueix la negociació sobre nivells de reducció i de diners, val la pena fixar-se en un dels “oblits” fonamentals de Kyoto, que amenaça arruïnar a mig termini qualsevol avenç a Copenhaguen. En un interessant taller de debat sobre “Justícia climàtica i turisme” celebrat avui al Klimaforum alternatiu, Paul Peeters, enginyer i porfessor a la Universitat de Breda, explicava com el 13% del total d’emissions hivernacle tenen el seu origen en el turisme, especialment per l’enorme pes del transport aeri. Reduint tan sols el 9% del transport turístic, bàsicament el de destinacions llunyanes, s’aconseguiria reduir el 50% de les emissions. Sorprenentment, el Protocol de Kyoto va exonerar de tota reducció els gasos d’efecte hivernacle provinents de l’aviació i el turisme internacional. Wolfgang Mehl, expert de la Climate Alliance (Àustria), afirmava que “no es pot globalitzar la indústria turística del Nord” perquè el Planeta no ho aguantaria i que és injust que amb prou feines el 2% dels éssers humans, els que podem permetre’ns el luxe de viatjar internacionalment, estiguem causant un volum d’emissions tan letal. De fet, si els comptes climàtics de la UE s’haguessin fet bé, això és, comptabilitzant els vols entre estats de la Unió com vols domèstics, en comptes d’haver complert amb Kyoto resultaria que ens hauríem quedat un 10% per sota.

Pitjor encara, si creuem les projeccions de turistes i l’expectativa d’augment del trànsit aeri per a 2020 l’increment de les emissions podria ser del 161%. És a dir: mentre els líders del món parlen sobre protegir el clima, s’està agegantant una enorme bretxa a través de les autopistes aèries sense que hi hagi senyals que Copenhaguen vagi a reparar aquest “lapsus”. Aquesta impunitat climàtica del turisme i l’aviació segueix sent un tema tabú en Bell Center. Això permetia avui a Luigi Cabrini, portaveu de l’Organització MUnidal del Turisme (afiliada a Nacions Unides), rentar-se les mans a l’esmentat debat i, fins i tot, s’atrevia a presumir del turisme com a una indústria neta, capaç d’estar implementant més de 80 microprojectes voluntaris de reconversió climàtica de l’oferta. Per la seva banda, el lobby de la indústria aeronàutica ens invita diàriament a seminaris “negacionistes” (malgrat allò que diuen els científics, l’aviació només contribuiria marginalment al canvi climàtic) i, a sobre, ens seduïa amb un futur amb més avions però “verds”, propulsats per màgics biocombusticles, els mateixos que serveixen d’excusa per treure la terra i les fonts de sosteniment a milions de camperols al Sud.

Tocant de peus a terra, Mehl i Peeters ha proposat minimitzar els costos climàtics del turisme viatjant menys vegades i per més temps. Amb això es garantiria, a més, que els ingressos turístics dels països més empobrits poguessin mantenir-se. Addicionalment, amb la mirada posada en els objectius de reducció postKioto, no quedarà més remei que gravar amb una taxa per contaminació els vols aeris, turístics o no. Probablement el millor resum del que cal fer, pensant en el turisme però també en allò que serà rellevant quan passi Copenhaguen, ha estat el que ha dit Fe’iloakitau Kaho Tevi, de la Pacific Conference of Churches: “el canvi climàtic té a veure amb un canvi del nostre estil de vida”.

www.albasud.org | info@albasud.org

Crónica 3: Alarma: las autopistas aéreas pueden terminar con el clima

Copenhague, 10 de diciembre del 2009


Mientras sigue la negociación sobre niveles de reducción y de dinero, vale la pena fijarse en uno de los “olvidos” fundamentales de Kioto, ya que amenaza con arruinar a medio plazo cualquier avance en Copenhague. En un interesante taller de debate sobre “Justicia climática y turismo” celebrado hoy en el Klimaforum alternativo, Paul Peeters, ingeniero y profesor en la Universidad de Breda, explicaba como nada menos que el 13% del total de emisiones invernadero tienen su origen en el turismo, especialmente por el enorme peso del transporte aéreo. Reduciendo apenas el 9% del transporte turístico, básicamente el dirigido hacia destinos lejanos, se conseguiría reducir el 50% de las emisiones. Sorprendentemente, el Protocolo de Kioto exoneró de toda reducción los gases de efecto invernadero provenientes de la aviación y el turismo internacionales. Wolfgang Mehl, experto de la Climate Alliance (Austria), afirmaba que “no se puede globalizar la industria turística del Norte” porque el Planeta no lo aguantaría y que es injusto que apenas el 2% de los seres humanos, los que podemos permitirnos el lujo de viajar internacionalmente, estemos causando un volumen de emisiones tan letal. De hecho, si las cuentas climáticas de la UE se hubieran hecho bien, esto es, contabilizando los vuelos entre estados de la Unión como vuelos domésticos, en lugar de haber cumplido con Kioto resultaría que nos habríamos quedado un 10% por debajo.

Lo peor es que si cruzamos las proyecciones de turistas y la expectativa de aumento del tráfico aéreo para 2020 el incremento de las emisiones podría ser del 161%. Es decir: mientras los líderes del mundo hablan sobre proteger el clima, se está agigantando una enorme brecha a través de las autopistas aéreas sin que haya señales que Copenhague vaya a reparar el “lapsus”. Esta impunidad climática del turismo y la aviación sigue siendo un tema tabú en Bella Center. Ello permitía hoy a Luigi Cabrini, portavoz de la Organización Mundial del Turismo (afiliada a las naciones Unidas), lavarse las manos en el debate citado e incluso se atrevía a presumir del turismo como una industria “limpia” capaz de estar implementando más de 80 microproyectos voluntarios de reconversión climática de la oferta. Por su parte, el lobby de la industria aeronáutica nos invita a diario a seminarios “negacionistas” (a pesar de lo que dicen los científicos, la aviación sólo contribuiría marginalmente al cambio climático) y, encima, nos deleita con un futuro con más aviones pero “verdes”, propulsados por mágicos biocombustibles, los mismos que sirven de excusa para quitar la tierra y el sustento a millones de campesinos del Sur.

Tocando de pies a tierra, Mehl i Peeters han propuesto minimizar los costes climáticos del turismo viajando menos veces y por más tiempo. Con ello se garantizaría, además, que los ingresos turísticos de los países más empobrecidos pudieran mantenerse. Adicionalmente, con la vista puesta en los objetivos de reducción postKioto, no quedará más remedio que gravar con una tasa por contaminación los vuelos aéreos, turísticos o no. Quizás el mejor resumen de lo que hay que hacer, pensando en el turismo pero también en lo que será relevante cuando pase Copenhague, ha sido el de Fe’iloakitau Kaho Tevi, de la Pacific Conference of Churches: “el cambio climático tiene que ver con un cambio de nuestro estilo de vida”.

www.albasud.org | info@albasud.org

 Publicado por a las 1:25
dic 102009
 

Crònica 2: Adéu a Kyoto, una propina per al Sud i tots contents? per Joan Buades

Copenhaguen, 9 de desembre de 2009

Ahir es van disparar totes les alarmes sobre per on van les negociacions. El prestigiós The Guardian va publicar un esborrany suposadament impulsat per Dinamarca i amb l’aquiescència dels EEUU i el Regne Unit. En ell, no s’esmenta per a res el Protocol de Kyoto encara que és l’únic tractat existent sobre el clima. Al seu lloc, es donen llargues al compliment d’objectius reals de reducció. Per a 2050 aquesta seria del 80% de les emissions establertes fins avui (sense incloure les grans oblidades, les del transport i el turisme internacional). Pensant acontentar als països del Sud, es posaria sobre la taula l’extraordinària suma de 10 miliards anuals entre 2012 i 2015 per ajudar-los a fer front al canvi climàtic en marxa. Com en tota gran fira, s’intenta una jugada intencionada per començar a veure com reaccionen la resta de “compradors” i mirar d’ajustar el “preu” de l’acord. De la foto final ple de somriures del 18 de desembre, per parlar clar.

Mentre la filtració feia el seu camí, el Banc Mundial s’oferia en una roda de premsa plena de mitjans per gestionar els nous “fons del clima”. Presumint de “10 anys d’experiència finançant la gestió del clima”, van assenyalar les “excitants expectatives” de negoci per a noves “aliances”, “inversors” i “mercats”. Parlaven com si el crash financer global mai no hagués ocorregut i com si pogués existir una solució tradicional capitalista on tots poden treure una mica de diners, sempre que es respecti la cadena de comandament global.

En aquestes hores d’eufòria neoliberal, va aparèixer el sudanès Lumumba Stanislaus Di-Aping, portaveu de l’anomenat Grup dels 77, que agrupa a bona part dels Estats més empobrits del món, i va aigualir la festa. Bàsicament, va recordar als grans que cal escoltar a tot el món i que ni parlar-ne de la irrisòria xifra d’ajud al Sud. De fet, va deixar caure que no excloïen la possibilitat d’abandonar Copenhaguen si les coses no canviaven de veritat. Kevin Conrad, representant de Papua Nova Guinea, reflexionava sobre si les opcions per al Sud es reduïen a escollir entre la falta d’acord i un mal acord.

Molts països i fins i tot ONG del Sud han vingut a Copenhaguen esperant que els toqui una mica en la subhasta climàtica, però, a dia d’avui, la decepció creix davant la “propina” que el Nord els comença a ensenyar. Només el que exigeix la regió centreamericana, 105 miliards de dòlars com a fons de rescat climàtic, multiplica por 10 la posició inicial de “l’esborrany danè”. Tot això, el mateix dia que el volum de diner especulatiu a través de d’Hedge Fund superava la quota dels 2.000 miliards de dòlars. Abans que sigui tard, està arribant l’hora d’unir esforços entre les regions més amenaces i exigir un tractat vinculant, amb reducció rellevant de les emissions i que saldi amb dignitat, repartint diners i tecnologies netes ja, el “deute climàtic” generat històricament pel Nord.

www.albasud.org | info@albasud.org

Crónica 2: ¿Adiós a Kioto, una propina para el sur y todos contentos ? por Joan Buades

Copenhague, 9 de diciembre del 2009

Ayer se dispararon todas las alarmas sobre por dónde van las negociaciones. El prestigioso The Guardian publicó un borradorProtocolo de Kioto aunque es el único tratado existente sobre el clima. En su lugar, se dan largas al cumplimiento de objetivos reales de reducción. Para 2050 esta sería del 80% de las emisiones contempladas hasta hoy (sin incluir las grandes olvidadas, las del transporte y el turismo internacionales). Pensando contentar a los países del Sur, se pondría sobre la mesa la extraordinaria suma de 10 millardos anuales entre 2012 y 2015 para ayudarles a hacer frente al cambio climático en marcha. Como en toda gran feria, se trata de una jugada señuelo para empezar a ver cómo reaccionan el resto de “compradores” y mirar de ajustar el “precio” del acuerdo. De la foto final llena de sonrisas del 18 de diciembre, por hablar claro.

Mientras la filtración hacía su camino, el Banco Mundial se ofrecía en una concurrida rueda de prensa para gestionar los nuevos “fondos del clima”. Presumiendo de “10 años de experiencia financiando la gestión del clima”, peroraban sobre las “excitantes expectativas” de negocio para nuevas “alianzas empresariales”, “inversores” y “mercados”. Hablaban como si el crash financiero global nunca hubiera ocurrido y como si pudiera existir una solución tradicional capitalista donde todos pueden sacar algo de dinero, siempre que se respete la cadena de mando global.

En estas horas de euforia neoliberal, apareció el sudanés Lumumba Stanislaus Di-Aping, portavoz del llamado Grupo de los 77, que agrupa a buena parte de los estados más empobrecidos del mundo, y aguó la fiesta. Básicamente, recordó a los grandes que hay que escuchar a todo el mundo y que ni hablar de la irrisoria cifra de ayuda al Sur. De hecho, dejó caer que no excluían la posibilidad de abandonar Copenhague si las cosas no cambiaban de verdad. Kevin Conrad, representante de Papúa-Nueva Guinea, reflexionaba sobre si las opciones para el Sur se reducían a elegir entre la falta de acuerdo y un mal acuerdo.

Muchos países e incluso ONGs del Sur han venido a Copenhague esperando que les toque algo en la subasta climática, pero, a día de hoy, la decepción crece ante la “propina” que el Norte les empieza a enseñar. Sólo lo que exige la región centroamericana, 105 millardos de dólares como fondo de rescate climático, multiplica por 10 la posición inicial del “borrador danés”. Todo esto, el mismo día que el volumen de dinero especulativo vía Hedge Fund rebasaba la cota de los 2.000 millardos de dólares. Antes de que sea tarde, está llegando la hora de unir esfuerzos entre las regiones más amenazas y exigir un tratado vinculante, con reducción relevante de las emisiones y que salde con dignidad, repartiendo dinero y tecnologías limpias ya, la “deuda climática” generada históricamente por el Norte. supuestamente impulsado por Dinamarca y con la aquiescencia de los EE.UU y el Reino Unido. En él, no se menciona para nada el

www.albasud.org | info@albasud.org

 Publicado por a las 1:10
dic 102009
 

El planeta a Copenhaguen: nova crònica


OPTIMISME OFICIAL VS. RESCAT DEL CLIMA COMÚ, per Joan Buades


Ha començat el compte endarrere fins el dia 18. Des del primer moment, l’escenari a Bella Center (seu oficial de la Cimera del Clima) envia senyals cada cop més esperançadors. No només podria haver un tractat sinó que fins i tot podria ser rellevant. És impossible seguir les apostes: els EUA prometen -3/4%, la UE –20%, i fins i tot països clau com la Xina o l’Índia no es queden endarrere, encara que facin trampes en els comptes, ja que seguirien emetent més encara que més eficientment. Plouen les ofertes de xecs milionaris per al Sud encara que sense donar massa detalls a l’espera del tancament apoteòsic de la fira. La UE, per exemple, deixa caure que posaria entre un i tres miliards d’euros en ajudes d’aquí a 2012. Connie Hedegaard, la ministra danesa amfitriona i futura comissària europea per al clima, es mostra feliç perquè vindran almenys 110 caps d’estats o presidents de govern i hi hauran molts ministres de finances, ja que són els que al final “entenen” com han de ser els tractats.

L’optimisme està guanyant adeptes i el govern danès no ha dubtat a convertir la bella Copenhaguen en res més que “Hopenhagen”, alguna cosa així com la “ciutat de l’esperança”. I, tanmateix, alguna cosa va malament a la sala de màquines. Yvo de Boer, el negociador en cap de les Nacions Unides, afirmava també ahir que, per a moltes societats, limitar l’escalfament global a màxim 2°C més en 2050 no els servirà per a res. Bangla Desh acaba de demanar almenys el 15% dels fons per plantar cara al canvi climàtic. La seva raó: si el nivell del mar creixés tot just un metre, més de 20 milions d’habitants (un 15% de la seva població) es convertirien en refugiats climàtics. Per a molts estats del Sud (especialment en el Pacífic, l’Índic i el Carib) el canvi climàtic no és una amenaça de futur sinó la crua realitat ara mateix. Traduït en cobertura de premsa, la victòria del Nord és cridanera: mentre l’angoixa de Bangla Desh amb prou feines va atreure a una vintena de periodistes, la dels EUA aconseguia triplicar-los…

Les veus del planeta real es van començar a sentir tambá al KlimaForum, la cimera alternativa. Naomi Klein, una de les veus fonamentals del moviment per una globalització justa, en un discurs inspirador, ens va comminar irònicament a ser realistes davant la nova campanya publicitària dels grans líders del món per generar optimisme prenadalenc. Hi haurà acord però no justícia històrica: les transnacionals i el consumisme del Nord que han generat el 75% de les emissions letals per al clima seguiran controlant els temps i les “solucions”. Per a Klein, la Cimera de Bella Center és el resultat del més gran desastre que el capitalisme hagi generat a la història i no hi ha temps que perdre: estem protestant contra l’intent de privatitzar la vida en el seu conjunt. Els nivells de reducció proposats són insultants per la seva distància en relació al que necessitem (-50% per a 2020,-80% en 2050 per al Nord). Va acusar Obama de servilisme a les transnacionals i d’estar creant autèntics “embornals d’esperança” en comptes d’apostar per la justícia climàtica. Perquè la idea clau és la de “deute ecològic” del Nord industrial amb el Sud empobrit del Planeta, el més poblat i on, sense haver contribuït significativament a això, s’estan produint les més grans catàstrofes ambientals. Si no hi ha justícia climàtica, centenars de milions de persones es convertiran en emigrants ambientals cap al Nord. L’activista canadenca ens va recordar que a les parets de Washington D.C. es pot llegir una pintada il•luminadora: “Si penses que la globalització és dolenta, imagina’t el capitalisme”. Perquè resoldre la crisi climàtica, garantir una atmosfera respirable per a avui i demà, requereix que la xarxa d’iniciatives ciutadanes per a una altra globalització, que va néixer a Seattle el 1999, maduri. Que aprofundeixi en les arrels de la més gran crisi ambiental i social viscuda a la història per poder avançar junts, el Sud i el Nord, cap a la justícia climàtica. Perquè a Copenhaguen, en realitat, estem jutjant al capitalisme. No cal esperar miracles: aquells que han “rescatat” els especuladors financers de la fallida enterrant muntanyes de diners públic no rescataran el clima comú de la humanitat del col•lapse. El llegat de Copenhaguen ha de ser aquest: imaginar i promoure una transformació radical, democràtica i justa del sistema mundial. Només així tindrà sentit l’esperança.


www.albasud.org | info@albasud.org


El planeta en Copenhague: Nueva crónica
Optimismo oficial vs. rescate del clima común, por Joan Buades


Empezó la cuenta atrás hasta el 18. Desde el primer momento, el escenario en Bella Center (sede oficial de la Cumbre del Clima) envía señales cada vez más esperanzadoras. No sólo podría haber un tratado sino que incluso podría ser relevante. Es imposible seguir las apuestas: EUA promete -3/4%, la UE – 20%, e incluso países clave como China o India no se quedan atrás, aunque hagan trampas en las cuentas, ya que seguirían emitiendo más aunque más eficientemente.

Llueven las ofertas de cheques millonarios para el Sur aunque sin dar demasiados detalles a la espera del cierre apoteósico de la feria. La UE, por ejemplo, deja caer que pondría entre uno y tres millardos de euros en ayudas de aquí a 2012. Connie Hedegaard, la ministra danesa anfitriona y futura comisaria europea para el clima, se siente feliz porque vendrán al menos 110 jefes de estados o presidentes de gobierno y habrá muchos ministros de finanzas, ya que son los que al final “entienden” cómo deben ser los tratados.

El optimismo está ganado adeptos y el gobierno danés no ha dudado en convertir la bella Copenhague en nada menos que “Hopenhagen”, algo así como la “ciudad de la esperanza”. Y, sin embargo, algo va mal en la sala de máquinas. Yvo de Boer, el negociador en jefe de las Naciones Unidas, afirmaba también ayer que, para muchas sociedades, limitar el calentamiento global a máximo 2°C más en 2050 no les va a servir para nada. Bangladesh acaba de pedir al menos el 15% de los fondos para hacer frente al cambio climático. Su razón: si el nivel del mar creciera apenas un metro, más de 20 millones de habitantes (un 15% de su población) se convertirán en refugiados ambientales. Para muchos estados del Sur (especialmente en el Pacífico, el índico y el Caribe) el cambio climático no es una amenaza de futuro sino la cruda realidad ahora mismo. Traducido en cobertura de prensa, la victoria del Norte es llamativa: mientras la angustia de Bangladesh apenas atrajo a una veintena de periodistas, la de los EUA conseguía triplicarlos…

Las voces del planeta real empezaron a oírse también en el KlimaForum, la cumbre alternativa. Naomi Klein, una de las voces fundamentales del movimiento por una globalización justa, en un discurso inspirador, nos conminó irónicamente a ser realistas ante la nueva campaña publicitaria de los grandes líderes del mundo para generar optimismo prenavideño. Habrá acuerdo pero no justicia histórica: las transnacionales y el consumismo del Norte que han generado el 75% de las emisiones letales para el clima seguirán controlando los tiempos y las “soluciones”. Para Klein, la Cumbre del Bella Center es el resultado del mayor desastre que el capitalismo haya generado en la historia y no hay tiempo que perder, ya que estamos protestando contra el intento de privatizar la Vida en su conjunto. Los niveles de reducción propuestos son insultantes por su distancia respecto a lo que necesitamos (-50% para 2020, -80% en 2050 para el Norte). Acusó a Obama de servilismo a las transnacionales y de estar creando auténticos “sumideros de esperanza” en lugar de apostar por la justicia climática. Porque la idea clave es la de “deuda ecológica” del Norte industrial con el Sur empobrecido del Planeta, el más poblado y donde, sin haber contribuido a ello apenas, se están produciendo las mayores catástrofes climáticas. Si no hay justicia climática, centenares de millones de personas se convertirán en emigrantes ambientales hacia el Norte. La activista canadiense nos recordó como en las paredes Washington D.C. puede leerse una pintada iluminadora: “Si piensas que la globalización es mala, imagínate el capitalismo”. Porque resolver la crisis climática, garantizar una atmósfera respirable para hoy y mañana, requiere que la red de iniciativas ciudadanas por otra globalización, que nació en Seattle en 1999, madure. Que profundice en las raíces de la mayor crisis ambiental y social vivida en la historia para poder avanzar juntos el Sur y el Norte hacia la justicia climática. Porque en Copenhague, en realidad, estamos juzgando al capitalismo. No hay que esperar milagros: aquellos que han “rescatado” a los especuladores financieros de la quiebra enterrando montañas de dinero público no van a rescatar el clima común de la humanidad del colapso. El legado de Copenhague tiene que ser éste: imaginar y promover una transformación radical, democrática y justa del sistema mundial. Sólo así tendrá sentido la esperanza.

www.albasud.org | info@albasud.org

 Publicado por a las 12:55
dic 032009
 
 Davant de la inclusió en l'Avantprojecte de Llei d'Economia sostenible
de modificacions legislatives que afecten al lliure exercici de les
llibertats d'expressió, informació i el dret d'accés a la cultura a
través d'Internet, els periodistes, bloggers, usuaris, professionals i
creadors d'internet manifestem la nostra ferma oposició al projecte, i
declarem que...

1. - Els drets d'autor no poden situar-se per sobre dels drets
fonamentals dels ciutadans, com el dret a la privacitat, a la seguretat,
a la presumpció d'innocència, a la tutela judicial efectiva i a la
llibertat d'expressió.

2. - La suspensió de drets fonamentals és i ha de continuar sent
competència exclusiva del poder judicial. Ni un tancament sense
sentència. Aquest avantprojecte, en contra de l'establert a l'article
20.5 de la Constitució, posa a les mans d'un òrgan no judicial -un
organisme dependent del ministeri de Cultura-, la potestat d'impedir als
ciutadans espanyols l'accés a qualsevol pàgina web.

3. - La nova legislació crearà inseguretat jurídica a tot el sector
tecnològic espanyol, perjudicant un dels pocs camps de desenvolupament i
de futur de la nostra economia, entorpint la creació d'empreses,
introduint barreres a la lliure competència i alentint la seva projecció
internacional.

4. - La nova legislació proposada amenaça els nous creadors i entorpeix
la creació cultural. Amb Internet i els successius avenços tecnològics
s'ha democratitzat extraordinàriament la creació i emissió de continguts
de tot tipus, que ja no provenen prevalentment de les indústries
culturals tradicionals, sinó de multitud de fonts diferents.

5. - Els autors, com tots els treballadors, tenen dret a viure de la
seva feina amb noves idees creatives, models de negoci i activitats
associades a les seves creacions. Intentar sostenir amb canvis
legislatius a una indústria obsoleta que no sap adaptar-se a aquest nou
entorn no és ni just ni realista. Si el seu model de negoci es basava en
el control de les còpies de les obres i en Internet això no és possible
sense vulnerar drets fonamentals, haurien de buscar un altre model.

6. - Considerem que les indústries culturals necessiten per sobreviure
alternatives modernes, eficaces, creïbles i assequibles i que s'adeqüin
als nous usos socials, en lloc de limitacions tan desproporcionades com
ineficaces per a la finalitat que diuen perseguir.

7. - Internet ha de funcionar de forma lliure i sense interferències
polítiques afavorides per sectors que pretenen perpetuar obsolets models
de negoci i impossibilitar que el saber humà continuï sent lliure.

8. - Exigim que el Govern garanteixi per llei la neutralitat de la Xarxa
a Espanya, davant de qualsevol pressió que pugui produir-se, com a marc
per al desenvolupament d'una economia sostenible i realista de cara al
futur.

9. - Proposem una verdadera reforma del dret de propietat intel·lectual
orientada a la seva finalitat: tornar a la societat el coneixement,
promoure el domini públic i limitar els abusos de les entitats gestores.

10. - En democràcia les lleis i les seves modificacions s'han d'aprovar
després de l'oportú debat públic i havent consultat prèviament totes les
parts implicades. No és acceptable que es facin canvis legislatius que
afecten drets fonamentals en una llei no orgànica i que versa sobre una
altra matèria.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

 1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
 2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
 3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
 4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
 5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
 6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
 7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
 8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
 9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
 10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
 Publicado por a las 1:52
nov 092009
 

ESBORRANY (10.10.09)
«Estàndards de Privacitat Globals per a un Món Global»
La Declaració de Madrid de la Societat Civil
Novembre de 2009

Afirmem que la privacitat és un dret humà fonamental establert en la Declaració Universal de Drets Humans, el Pacte Internacional en Drets Civils i Polítics, i en altres instruments dels drets humans així com en les constitucions nacionals;

Continúa leyendo »

 Publicado por a las 2:24
nov 062009
 

Ayer se acordó en el Parlamento Europeo un texto sobre nuestros derechos en el acceso a Internet y la posibilidad de cortarlo a la ligera, sin «garantías legales». Parece que el acuerdo es bastante positivo, dentro de las opciones posibles.

La organización La Quadrature du Net, miembro de la asociación European Digital Rights, que ha tomado una posición muy activa en el proceso, resumía así su opinión sobre el resultado.

Los medios de comunicación reflejan la noticia. Por ejemplo es curioso leer un artículo de El País sobre este tema. Parecería que el titular y el texto lo han escrito personas distintas.

Ayer preguntamos al jefe de la misión negociadora (el diputado Alejo Vidal-Quadras) y esta es su respuesta (que nos autoriza a reproducir) sobre la idea de lo que se ha acordado (que ha de ser formalmente aprobado en los próximos días):

«1. Internet es una herramienta esencial para ejercer las libertades fundamentales (acceso a información, libertad de expresión, etc)

2. Como tal, cualquier medida tomada por un Estado Miembro para cortar/restringir el acceso, así como las medidas tomadas por órganos administrativos u operadores que las tengan que implementar, debe respetar estos derechos que se encuentran en la Convención Europea de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales

3. En consecuencia, sea quien sea quien tome la decisión de cortar Internet (ya que no tenemos la competencia de legislar para cambiar los sistemas juridicos nacionales), deberá seguir un procedimiento PREVIO al corte donde se respete la presunción de inocencia, el derecho a la privacidad y a ser escuchado del usuario. Algunos preguntan que si estos derechos no son universales. No lo son, lo son solo en el ámbito penal y no en el administrativo y eso uno de los mayores logros de este texto. Esto significa en la practica que si un Gobierno pasa una ley estableciendo que un órgano administrativo sera el encargado de temas de acceso a Internet, este órgano administrativo no podrá bajo ningún concepto cortar arbitrariamente Internet, sino que deberá llamar al que acusa, demostrar que esta persona ha cometido un delito sin violar su derecho a la privacidad (competencia de un juez). Tambien significa que en países como el nuestro donde la persona responsable es el juez, el juez también tendrá la obligación de llamarte a declarar, cosa que no es necesariamente segura. Que firme un juez, no significa que hay juicio previo al corte. Gracias al texto aprobado, ahora sera una obligación (esto va a obligar, por ejemplo, a que la ley Hadopi de Francia vaya a tener que revisarse de nuevo para incluir esto, por ejemplo).

4. El Consejo insistió en que debía haber la posibilidad de un «sistema alternativo» al del procedimiento previo para las situaciones que ellos consideraran apropiadas. Nosotros no aceptamos eso y conseguimos que el único procedimiento que puede existir es el que he descrito en el punto 3 y que solo por derogacion, debidamente justificada en situaciones de URGENCIA, se podrían tomar medidas cautelares sin procedimiento previo. Estas situaciones de urgencia, por definición, solo pueden ser situaciones donde esta en peligro la salud publica, la seguridad nacional, etc, y en ningún caso puede considerarse una urgencia una descarga supuestamente ilegal, por ejemplo, que bajo cualquier circunstancia, deberá seguir el procedimiento previo. Esto es muy importante porque ya no se da la libertad a nadie (Gobierno, autoridad administrativa u operadores) de cortar Internet a nadie sin demostrar previamente su culpabilidad, cosa que ahora es posible en muchos Estados.»

Algunas conclusiones:

 • El proceso y el resultado confirman que vivimos en un marco legal e institucional terriblemente complicado con diferentes entidades y ámbitos regulatorios a nivel nacional y Europeo, lo que obliga a delicados equilibrios para producir un texto adecuado. Los ciudadanos nos perdemos en ese laberinto.
 • El camino es largo y el proceso continúa, entre otros en el ámbito nacional.
 • Creo que la movilización social ha ayudado a llegar a un acuerdo aceptable respecto a derechos fundamentales frente a los intereses comerciales de las grandes y obsoletas industrias de distribución cultural.
 • La decisión final respecto a esta enmienda afecta no sólo a todos los ciudadanos de Europa, sino también a todo el mundo que mira muchas veces las leyes que se hacen en Europa como referente.
 • Internet sirve para eliminar intermediarios que a veces aclaran pero también distorsionan, en grados más o menos peligrosos, la información.

Dentro de unos años, el tema de la redistribución y el intercambio de ficheros será una fiebre superada, la industria de la cultura quizá haya sabido cambiar (seguramente en forma de otras empresas y organizaciones sin muchos de los «dinosaurios» actuales), pero es necesario seguir movilizandose para que no quede para siempre un sistema de derechos y libertades, en cuanto al acceso y el uso de medios de comunicación digitales, injusto.

Tampoco la industria cultural se lo puede permitir. Es pan para hoy y hambre para mañana. Una legislación ambigua o proteccionista simplemente hará que el letargo de la industria cultural siga su curso, protegidos por medidas excepcionales, pero a la larga, la cultura y las industrias a su alrededor, podrían caer en un colapso irreparable por falta de evolución.

mar 172009
 

Us informem que ja es troben disponibles les memòries on es recull l’activitat que ha dut a terme Pangea en els darrers anys. Per consultar els documents, només cal que enllaceu els respectius links:

Os informamos que ya se encuentran disponibles las memorias con la actividad desempeñada por Pangea en los últimos años. Para consultar los documentos, basta con enlazar los respectivos links:

http://www.pangea.org/pangea/memoria-2004.pdf
http://www.pangea.org/pangea/memoria-2005-6.pdf
http://www.pangea.org/pangea/memoria-2007.pdf

 Publicado por a las 2:23
feb 032009
 

Os informamos sobre este Encuentro internacional que se celebrará este mes de febrero en Asturias en el que participa como ponente invitada la directora ejecutiva de APC (Asociación para el Progreso de las Comunicaciones) Anriette Esterhuysen.

En esta web podréis encontrar más información:  http://encuentro2009.fundacionctic.org/?q=es/node/21

Us informem sobre aquesta trobada internacional que es celebrará aquest mes de febrer a Asturies en la que particpa com a ponent convidada la directora executiva d’APC (Associació pel Progrés de les Comunicacions) Anriette Esterhuysen.

En aquesta web podreu trobar més informació: http://encuentro2009.fundacionctic.org/?q=es/node/21

 Publicado por a las 10:41