Dec 182009
 

Crònica 7: Maquillar o reduir carboni?

Copenhaguen, 16 de desembre de 2009

Hem entrat ja als dies decisius i sense acords clau a la vista. El principal té a veure amb la reducció d’emissions per a 2020 i 2050. El temps corre en contra. Encara que sigui invisible, una tona de CO2 roman a l’atmosfera més d’un segle. Si paréssim ara mateix totes les emissions, el seu efecte seguiria afectant decisivament l’equilibri climàtic durant molt de temps. Des de Kyoto, les emissions globals han augmentat prop d’un 40% en comptes de reduir-se i hem superat el punt crític, segur, de concentració d’emissions letals a l’atmosfera.

Deia ahir Larry Lohmann, el millor expert independent en l’economia del canvi climàtic, que els més grans crims ambientals han estat comesos sota el règim de Kyoto a través dels anomenats “mercats del carboni”. Encara que, en un principi, va néixer com una idea d’ambientalistes dels EEUU aviat va atraure l’atenció d’espavilats. Gràcies a això, avui mouen més de 20 miliards de dòlars l’any. Mitjançant el comerç de quotes de contaminació i la utilització dels boscos i el sòl del Sud com a abocadors de carboni, aquest lucratiu negoci no està directament a les mans de les grans corporacions contaminants sinó de la mateixa superclasse financera (la de Goldman Sachs & Co) que ha portat al crack econòmic present, ja que és un mercat emergent que aviat pot constituir el primer mercat financer del món. El Banc Mundial, a través dels Fons d’Inversió Climàtica, fa la feina bruta d’obrir camí a aquests mercats i dictar les condicions perquè els estats del Sud competeixin per posar-se a tir de les inversions que poden oferir-se. Els “millors” preus s’obtenen allà, on ja estan en marxa 5.500 projectes basats en “Mecanismes de Desenvolupament Net”, com, per exemple, eliminar un bosc tropical per a plantar un nou alòcton que permeti seguir justificar la continuació de la contaminació a altres zones del Planeta. El resultat és, en paraules de Souparna Lahiri, coordinador del National Forum of Forest People & Forest Workers d’India, simplement criminal: expropiació de terres, desterrament de comunitats camperoles a l’extraradi urbà, fins i tot allà on el projecte consisteix a implantar energia neta com l’eòlica, l’electricitat no arriba als veïns,…

Copenhaguen pot donar un impuls formidable a aquest maquillatge de carboni, que encoratja l’especulació financera sense reduir les emissions. El Banc Mundial mateix fa fabulosos càlculs de negoci: el cost d’adaptació al canvi climàtic entre 2010 i 2050 per a no sobrepassar un augment de 2°C seria entre 75 i 100 miliards de dòlars anuals. I assenyala que les dues grans àrees d’operació serien el corredor Sud-est asiàtic-Pacífic i Amèrica Llatina i El Carib.

¿Qué proposa des de Klimaforum el prestigiós Durban Group for Climate Justice? Bàsicament, dos objectius: prohibir el trànsit de carboni, el mercadeig de l’atmosfera com a bé comú de la humanitat i del Planeta, i sostreure al Banc Mundial l’assignació dels fons d’inversió climàtica a favor de les Nacions Unides. Aquesta nova arquitectura de la protecció climàtica permetria eliminar l’especulació financera i obriria la porta a la descentralització i la participació dels pobles del Sud en la urgent tasca de protegir el clima. I, com afirma Janet Redman, del Institute for Policy Studies, passaríem d’un escenari d’“ajuda” caritativa del Nord a un de “reparacions”, de pagar el deute climàtic amb el Sud, des d’un nou equilibri de forces realment cooperatives. Són missatges que demà intentarà fer arribar pacíficament i en el propi recinte de Bella Center la manifestació per la justícia climàtica. Esperem que siguin rebuts pels Grans Líders del món en comptes de la prepotent policia danesa.

www.albasud.org | info@albasud.org


Crónica 7: ¿Maquillar o reducir carbono?

Copenhague, 16 de diciembre del 2009

Hemos entrado en los días decisivos y sin acuerdos clave a la vista. El principal tiene que ver con la reducción de emisiones para 2020 y 2050. El tiempo corre en contra. Aunque sea invisible, una tonelada de CO2 permanece en la atmósfera más de un siglo. Si paráramos ahora mismo todas las emisiones, su efecto seguiría afectando decisivamente el equilibrio climático durante mucho tiempo. Desde Kioto, las emisiones globales han aumentado cerca de un 40% en lugar de reducirse y hemos superado el punto crítico, seguro, de concentración de emisiones letales en la atmosfera.

Decía ayer Larry Lohmann, el mejor experto independiente en la economía del cambio climático, que los mayores crímenes ambientales han sido cometidos bajo el régimen de Kioto a través de los llamados “mercados del carbono”. Aunque fue, en principio, una idea de ambientalistas estadounidenses, pronto atrajo la atención de espabilados especuladores. Gracias a ello, hoy mueven más de 20 millardos de dólares al año. Mediante el comercio de cuotas de contaminación y la utilización de los bosques y el suelo del Sur como sumideros de carbono, este lucrativo negocio no está directamente en manos de las grandes corporaciones contaminantes sino de la misma superclase financiera (la de Goldman Sachs & Co) que ha llevado al crack económico presente, ya que es un mercado emergente que pronto puede constituir el primer mercado financiero del mundo. El Banco Mundial, a través de los Fondos de Inversión Climática, hace el trabajo sucio de abrir camino a estos mercados y dictar las condiciones para que los estados del Sur compitan por ponerse a tiro de las inversiones que pueden ofrecerse. Los “mejores” precios se obtienen allí, donde ya están en marcha 5.500 proyectos basados en “Mecanismos de Desarrollo Limpio”, como, por ejemplo, eliminar un bosque tropical para plantar uno nuevo alóctono que permita seguir justificar la continuación de la contaminación en otras zonas del Planeta. El resultado es, en palabras de Souparna Lahiri, coordinador del National Forum of Forest People & Forest Workers de India, simplemente criminal: expropiación de tierras, destierro de comunidades campesinas al extrarradio urbano, incluso allí donde el proyecto consiste en implantar energía limpia como la eólica, la electricidad no llega a los vecinos,…

Copenhague puede dar un impulso formidable a este maquillaje de carbono, que alienta la especulación financiera sin reducir las emisiones. El Banco Mundial mismo hace fabulosos cálculos de negocio: el coste de adaptación al cambio climático entre 2010 y 2050 para no sobrepasar un aumento de 2°C sería entre 75 y 100 millardos de dólares anuales. Y señala las dos grandes áreas de operación serían el corredor Sureste asiático-Pacífico y América Latina y el Caribe.

¿Qué propone desde Klimaforum el prestigioso Durban Group for Climate Justice? Básicamente, dos objetivos: prohibir el tráfico de carbono, el mercadeo de la atmósfera como bien común de la humanidad y del Planeta, y sustraer al Banco Mundial la asignación de los fondos de inversión climática a favor de las Naciones Unidas. Esta nueva arquitectura de la protección climática permitiría eliminar la especulación financiera y abriría la puerta a la descentralización y la participación de los pueblos del Sur en la urgente tarea de proteger el clima. Y, como afirma Janet Redman, del Institute for Policy Studies, pasaríamos de un escenario de “ayuda” caritativa del Norte a uno de “reparaciones”, de pagar la deuda climática con el Sur, desde un nuevo equilibrio de fuerzas realmente cooperativo. Son mensajes que mañana intentará hacer llegar pacíficamente y en el propio recinto del Bella Center la manifestación por la justicia climática. Esperemos que sean recibidos por los Grandes Líderes del mundo en lugar de la prepotente policía danesa.

www.albasud.org | info@albasud.org

 Posted by at 12:14 am