Oct 192011
 
Fòrum Procomú Digital i Comunitats Col·laboratives

Marca't la data al calendari! - 29, 30 d'octubre a Barcelona (Catalunya) i en xarxa: http://www.digital-commons.net

Fòrum Procomú Digital i Comunitats Col·laboratives és una nova iniciativa destinada a reunir persones, col·lectius i organitzacions de diferents Comunitats Col·laborativas Lliures i Obertes, Iniciatives de Béns Comuns Digitals i investigadors i investigadores en l'àrea amb la finalitat d'identificar formes d'aprendre mutuament i col·laborar per a promoure conjuntament els béns comuns digitals.

Per què?

Les noves tecnologies van oferir-nos una gran oportunitat per crear, innovar i col·laborar en l'intercanvi i creació de recursos d'informació i coneixements. No obstant això, vivim en un temps ple de desafiaments, amb cada vegada un major encerclament dels commons.
Volem destacar l'enfocament del fer i crear: Per augmentar la visibilitat de les comunitats que construeixen béns comuns digitals.
Sistematitzar les experiències i aprendre mútuament (a nivell legal, d'infraestructura, sostenible, de participació i d'auto-govern).
Traçar un plànol del procomú digital i promoure accions comunes.
Crear referències a favor del domini públic: Per remarcar la diferència entre la infraestructura online lliure i oberta i sota governança comuna i altres formes de provisió d'infraestructura online corporativa.
Construir ponts entre l'acció i la investigació en el procomú com una forma de govern, producció i l'horitzó de la soci-transformació.

Què?

Tractarem de forma col·laborativa i crítica una sèrie de línies de treball:
Participació en comunitats
Sostenibilitat: Dialogue entre la economia social digital i noves formes de cooperativisme
Promoure i Mapar les iniciatives procomunes digitals i recolzar una estratègia comuna

Com a resultat de la trobada es construirà conjuntament i difondrà un "Manual sobre/per procomuns digitals: participació, sostenibilitat & networking" i es promourà una "Aliança/xarxa de Bens Comuns Digitals".

Quan i on?

29 i 30 d'octubre de 2011 presencialment a Barcelona (CCCB - Montalegre, 5 – Aula 1) i en xarxa a www.digital-commons.net
Veure el programa: http://www.digital-commons.net/program/

Construint procomú digital es celebra a continuació del Fòrum de Cultura Lliure (http://www.fcforum.net) per afavorir el contacte entre les comunitats col.laboratives en torn a bens comuns digitals amb altres grups que promouen els drets digitals (com ara artistes, musics, activistes, o lobbistes particpants al Fcforum).

Com participar i mantenir-se informat?

Per participar presencialment registre't en: www.digital-commons.net/form/registration

Mantén-te informat i participa online a:
Identica i Twitter: @dimmonsforum
Facebook: ForumGlobal Dimmons
IRC http://webchat.freenode.net Canal: #Dimmons
Visita www.digital-commons.net per veure l'streaming
Participa en la documentació i redacció col.laborativa del temes: wiki.digital-commons.net

Per a més informació, posa't en contacte amb info@digital-commons.net. Estarem encantats/des de rebre els seus comentaris!

Digital Commons Forum és una iniciativa promoguda per l'Institut de Govern i Polítiques Públiques – Universitat Autònoma de Barcelona (http://igop.uab.cat) i Amical Viquipèdia (http://www.viquimedia.cat), i recolzat per la Fundació Wikimedia (http://wikimediafoundation.org).

ENGLISH VERSION

Forum Building Digital Commons and Collaborative Communities

29th - 30th  October 2011, Barcelona, Catalonia & Online @ http://www.digital-commons.net

Building Digital Commons and Collaborative Communities is a new initiative aiming to bring together individuals, collective and organizations from different Free and Open Collaborative Communities, Digital Commons Initiatives and Researchers in the area to identify ways to support and learn from each other and collaborate in order to promote together digital commons.

Why?

The new technologies offered a big opportunity to create, innovate and collaborate to share and build information and knowledge resources. However, we are living challenging times, with   an ongoing growth of the enclosure of the commons.

i) We want to promote  the “makers” and “ doers” approach: To increase the visibility of the initiatives that are based on building digital commons.
ii) Systematize experiences & learn from each other (at the legal, infrastructural, sustainable, participation and governance levels).
ii) Map the digital public spaces and promote common actions
iv) Create public procommons references: To underline the distinction between the governance of digital commons and other forms of corporate-providers not based on free and open infrastructure.
v) Build bridges between action and research on commons as a form of governance, production and horizon for social transformation.

What?

We will address collaboratively and critically a series of working lines:

1. Participation and engagement in communities
2. Sustainability formulas and dialogue between social digital economy and cooperativism
3. Mapping a variety of digital commons initiatives and to define a common strategy

A "How to manual on digital commons: participation engagement, sustainability formulas and over all digital commons networking" and a "Digital commons alliance/network" will be the resulting outcomes of the event.

When and Where?

29th  and 30th  of October 2011 physically at the CCCB ( 5th Montalegre str. – Aula 1) (Barcelona) and online at: http://www.digital-commons.net

See program: http://www.digital-commons.net/program/

Building Digital Commons built upon and is celebrated in continuation with the Free Culture Forum (http://www.fcforum.net) in order to facilitate the connexion of collaborative communities building digital commons with other groups advocating for the rights of free culture and knowledge (as Free Culture Forum’s participants: artists, musicians, activists and lobbies for digital rights, among others).

How to participate and keep informed?

To attend physically register at: www.digital-commons.net/form/registration

Keep updated and participate online:
Identica & Twitter: @dimmons_forum
Facebook: ForumGlobal Dimmons
IRC http://webchat.freenode.net/ Channel: #Dimmons
Visit www.digital-commons.net for the streaming
Engage with the event documentation and collaborative writing at: wiki.digital-commons.net

Looking forward to hearing back from you!

Building Digital Commons is an initiative promoted by Institute of Government and Public Policies - Autonomous University of Barcelona (http://igop.uab.cat) and Amical Viquipedia (http://www.viquimedia.cat), and supported by the Wikimedia Foundation (http://wikimediafoundation.org).
 Posted by at 11:21 am