Feb 202008
 

Edualter: Materials didàctics sobre Sobirania Alimentària

(534 palabras totales en este texto)
(2359 lecturas) Versión imprimible

Hem incorporat a Edualter un nou material sobre Sobirania Alimentària:
http://www.edualter.org/material/sobirania/indexcat.htm

Aquesta unitat didàctica pretén ajudar a aclarir idees respecte al que està passant amb l’agricultura i l’alimentació en l’actualitat, des d’una perspectiva concreta: el model de la Sobirania Alimentària. Aquests materials estan dirigits a un públic interessat i que pot compartir o simpatitzar amb la idea general de la proposta, però que potser no ha tingut l’oportunitat d’informar-se i sistematitzar una sèrie de continguts bàsics (Membres d’organitzacions socials de base comunitària -grups de solidaritat, de consumidors, ecologistes, ONG, col·lectius d’estudiants, etc.)

Metodològicament s’han remarcat dos aspectes:

* La comprensió de la proposta global de la Sobirania Alimentària a partir de l’anàlisi de casos i situacions concretes que permetin la sistematització d’una sèrie d’arguments i informacions que poden semblar dispersos.

* La controvèrsia com a estratègia d’aprenentatge. Moltes de les activitats proposades busquen generar debat, reflexió des de lo col·lectiu, contrast d’idees i arguments amb la finalitat de generar un coneixement concret que ajudi en l’acció social.

Per això les propostes d’activitat son variades: video-fòrums a partir de documentals; anàlisi de debats en curs entre diferents actors; reflexió sobre situacions concretes, etc. Tot això ha de servir per a que els participants posteriorment complementin els continguts tractats amb altres lectures (s’inclouen alguns documents de referència).

Hemos incorporado en Edualter un nuevo material sobre Soberanía Alimentaria, elaborado por Ernest Cañada:
http://www.edualter.org/material/sobirania/index.htm

La presente unidad didáctica pretende ayudar a aclarar ideas sobre lo que está ocurriendo con la agricultura y la alimentación en nuestros días, desde una perspectiva concreta: el modelo de la Soberanía Alimentaria. Estos materiales están dirigidos a un público interesado y que puede compartir o simpatizar con el enfoque general de la propuesta, pero que tal vez no ha tenido la oportunidad de informarse y sistematizar una serie de contenidos básicos (Miembros de organizaciones sociales de base comunitaria -grupos de solidaridad, de consumidores, ecologistas, ONG, colectivos de estudiantes, etc.)

Metodológicamente se ha puesto el acento en dos aspectos:

* La comprensión de la propuesta global de la Soberanía Alimentaria a partir del análisis de casos y situaciones concretas que permitan la sistematización de una serie de argumentos e informaciones que pueden parecer dispersos.

* La controversia como estrategia de aprendizaje. Muchas de las actividades propuestas buscan generar debate, reflexión desde lo colectivo, contraste de ideas y argumentos con el fin de generar un conocimiento concreto que ayude en la acción social.

Para ello las propuestas de actividad son variadas: videoforos a partir de documentales; análisis de debates en curso entre distintos actores; reflexión sobre situaciones concretas, etc. Todo ello debe servir para que los participantes posteriormente complementen los contenidos abordados con otras lecturas (se incluyen algunos documentos de referencia).

 Publicado por a las 5:04 pm