abr. 272014
 

S’ha fet una conferència a Brasil sobre l’evolució d’Internet. Una descripció de què és aquest event.

Internet és un espai públic: igual que l’espai acústic ens serveix per comunicar-nos a curta distància, Internet ens serveix per comunicar-nos entre tots.

Internet, que significa interconnexió de xarxes, no és qualsevol interconnexió privada, sinó aquella que aspira a ser una interconnexió oberta a la participació de tothom: oberta a qualsevol persona, a qualsevol màquina, a qualsevol missatge.

Evidentment aquesta universalitat implica una regulació, molts creiem que també aquesta ha d’estar oberta a tothom.

Aquesta xarxa va sortir d’un grup de gent a un pais determinat. Coses que abans feia una persona ara les fa una organització (per ex. noms i adreçes que portava John Postel que ara regula l’ICANN, especificacions de protocols ara regulats per l’IETF, l’expansió d’Internet pel món amb Larry Landweber).

Per motius sentimentals (ho van inventar), ideologics (globalitat), polítics (democratització) i econòmics (negocis), culturals (llengua i cultura), pragmatisme (prendre decisions ràpidament), alguns aspectes de decisions sobre Internet no estan oberts a tothom i algun govern té una posició privilegiada.

El model multi-lateral sembla millor que l’unilateral, i és un pas cap a definir els principis i mecanismes participatius del govern d’Internet.

Les propostes de APC (Pangea n’és membre).
– Una Proposta sobre l’evolució futura de la governança a Internet.
Un document redactat com a conclusió de NETmundial.

El repartiment de participació (expresions d’interès) a NETmundial al procés preparatori segons els organitzadors era: sector privat (28.8%), societat civil (25.4%), governs (14.1%), acadèmia (13.5%), comunitat tècnica (12.8%).

El resultat més important (per nosaltres) és el reconeixement que Internet és un recurs global que s’ha de gestionar per l’interès públic. Això implica que hem de tenir drets: compartir informació, privadesa, no discriminació (neutralitat), accés, …

Pel que fa a gobern(ança), el reconeixement de més participació, més “parts” (stakeholders).

ag. 022013
 

Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones.

A medida que avanzan las tecnologías que facilitan la vigilancia estatal de las comunicaciones, los Estados están logrando garantizar que las leyes y regulaciones relacionadas con la vigilancia de las comunicaciones estén de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos y protejan adecuadamente los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión. Este documento intenta explicar cómo se aplica el derecho internacional de los derechos humanos en el actual entorno digital, particularmente a la luz del aumento y de los cambios en las tecnologías y en las técnicas de vigilancia de las comunicaciones. Estos principios pueden proporcionar a los grupos de la sociedad civil, a la industria y a los Estados un marco para evaluar si las leyes y prácticas de vigilancia, actuales o propuestas, son consistentes con los derechos humanos.

Estos principios son el resultado de una consulta global con grupos de la sociedad civil, con la industria y con expertos internacionales en legislación sobre vigilancia de las comunicaciones, políticas públicas y tecnología.

https://es.necessaryandproportionate.org/text

 Posted by at 2:20 pm
maig 292013
 

*/Lanzamiento De Las Versiones en Español y Francés Del Directorio Virtual: “Respuestas Urgentes Para Las Defensoras De Derechos Humanos En Riesgo”/*

En solidaridad con las Defensoras de los Derechos Humanos en el mundo entero, el Grupo de Trabajo sobre Respuestas Urgentes de laCoalición Internacional de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos , en colaboración con laAsociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID) ,se complacen en presentar el Directorio Virtual de Respuestas Urgentes para Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en Riesgo, enfrancés yespañol .

Para dar respuesta a las presiones y amenazas contra las defensoras, muchos grupos que trabajan por los derechos humanos han elaborado estrategias y planes de acción para brindarles apoyo y solidaridad. Pero la falta de conocimientos sistematizados sobre la diversidad de respuestas urgentes existentes para apoyar a las defensoras tiene un impacto significativo sobre la eficacia de esta labor.

El Directorio Virtual busca dar respuesta a esta necesidad y constituye el primer esfuerzo colectivo de sistematizar las variadas respuestas que están a disposición de las defensoras en situaciones de riesgo. Esperamos que este recurso sea utilizado por las defensoras y sus organizaciones en todo el mundo, para acceder a información y ubicar los recursos más apropiados para su protección, apoyo y bienestar.

Para explorar la variedad de respuestas urgentes pueden hacer click en la lista que se encuentra a la izquierda de la pantalla. También pueden conocer más sobre las respuestas que ofrece una organización en particular pulsando sobre su nombre en la lista de organizaciones.

Esta nueva herramienta fue elaborada en conjunto por las integrantes del Grupo de Trabajo sobre Respuestas Urgentes de la Coalición Internacional de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos (WHRD IC por su sigla en inglés) y se basa en el mapeo realizado en la publicación del 2011: “Respuestas urgentes para las Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos en riesgo ”.
En solidaritat amb les Defensores dels Drets Humans al món sencer, el Grup de Treball sobre Respostes urgents de laCoalición Internacional de Dones Defensores dels Drets Humans, en col · laboració amb Associació per als Drets de les Dones i el Desenvolupament (AWID), es complauen a presentar el Directori Virtual de Respostes urgents per a Dones Defensores de Drets Humans en Risc, enfrancés yespañol.

Per donar resposta a les pressions i amenaces contra les defensores, molts grups que treballen pels drets humans han elaborat estratègies i plans d’acció per brindar-los suport i solidaritat. Però la manca de coneixements sistematitzats sobre la diversitat de respostes urgents existents per donar suport a les defensores té un impacte significatiu sobre l’eficàcia d’aquesta tasca.

El Directori Virtual busca donar resposta a aquesta necessitat i constitueix el primer esforç col · lectiu de sistematitzar les variades respostes que estan a disposició de les defensores en situacions de risc. Esperem que aquest recurs sigui utilitzat per les defensores i les seves organitzacions a tot el món, per accedir a informació i ubicar els recursos més apropiats per a la seva protecció, suport i benestar.

Per explorar la varietat de respostes urgents poden fer clic en la llista que es troba a l’esquerra de la pantalla. També poden conèixer més sobre les respostes que ofereix una organització en particular prement sobre el seu nom a la llista d’organitzacions.

Aquesta nova eina va ser elaborada en conjunt per les integrants del Grup de Treball sobre Respostes urgents de la Coalició Internacional de Dones Defensores dels Drets Humans (WHRD IC en la sigla en anglès) i es basa en el mapatge realitzat a la publicació del 2011: “Respostes urgents per a les Dones Defensores dels Drets Humans en risc”.

 Posted by at 1:27 pm
maig 172013
 

El proyecto “En mi idioma” es un proyecto de Colnodo , una asociación de ONG colombianas del ámbito TIC y compañeros de la red APC , en el que colaboramos con el apoyo del Centro de Cooperación para el Desarrollo de la UPC ( CCD ), varios estudiantes y profesores de la asociación TxT , a partir del que se realizó el proyecto final de carrera de Félix Casanellas.
image_mini

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de Naciones Unidas para las TIC, que cada año organiza la WSIS. En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 2013 (WSIS) el proyecto “En mi idioma” recibió el premio a la Diversidad Cultural e Identidad, Diversidad Lingüística y Contenido Local.

En mi idioma” es un proyecto de preservación de la riqueza lingüística. Con el objetivo de preservar las lenguas y promover la difusión de conocimientos en lenguas indígenas, la UNESCO apoyó el desarrollo de proyectos pilotos en Colombia, Guatemala, México y Perú a través del uso de las TIC. En el caso de Colombia, Colnodo montó una plataforma que permitía a la comunidad Nasa Yuwe del Cauca producir y difundir información en su lengua indígena, y se hizo formación para el uso de la herramienta y en general de las TIC.

En estos momentos en Colombia está implementando el proyecto con las comunidades Misak (Guambianos) y Nasa (Paeces) en el departamento del Cauca, Wayuu en La Guajira, Palenqueros en Bolivar, Motilón Barí en Norte de Santander, Embera Chamí en Antioquia y Kichwa en Bogotá. (Fuentes: ITU , ccd, noticia en Colnodo)

El projecte “En mi idioma” és un projecte de Colnodo, una associació d’ONG colombianes de l’àmbit TIC i companys de la xarxa APC, en el que vam col·laborar amb el suport del Centre de Cooperació pel Desenvolupament de la UPC (CCD), diversos estudiants i professors de l’associació TxT, i a partir del qual es van dur a terme el projecte final de carrera de Fèlix Casanellas.
 image_mini

La UIT (Unió Internacional de Telecomunicacions) és l’organisme especialitzat de Nacions Unides per a les TIC, que cada any organitza la WSIS. A la Cimera Mundial de la Societat de la Informació 2013 (WSIS) el projecte “En mi idioma” va rebre el premi a la Diversitat Cultural i Identitat, Diversitat Lingüística i Contingut Local.

En mi idioma” és un projecte de preservació de la riquesa lingüística. Amb l’objectiu de preservar les llengües i promoure la difusió de coneixements en llengües indígenes, la UNESCO va recolzar el desenvolupament de projectes pilots a Colòmbia, Guatemala, Mèxic i Perú a través de l’ús de les TIC. En el cas de Colòmbia, Colnodo va muntar una plataforma que permetia a la comunitat Nasa Yuwe del Cauca produir i difondre informació en la seva llengua indígena, i es va fer formació per a l’ús de l’eina i en general de les TIC.

En aquests moments a Colòmbia s’està implementant el projecte amb a les comunitats Misak (Guambianos) i Nasa (Paeces) al departament del Cauca, Wayuu a La Guajira, Palenqueros a Bolivar, Motilón Barí a Norte de Santander, Embera Chamí a Antioquia i Kichwa a Bogotá. (Fonts: ITUccd, Notícia a Colnodo)

febr. 042013
 

GISWatch 2012 explora cómo Internet está siendo utilizado para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, los retos a los que se enfrentan los activistas de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, y cuando Internet falla como motor de una sociedad transparente y justa.

Los ocho informes temáticos y los 48 informes de países publicados preguntan sobre cuestiones tan provocativas como: Es una sociedad de la vigilancia necesariamente algo malo si lucha contra la corrupción? como de exitosos han sido los programas de gobierno electrónico en la lucha contra la corrupción?

Al centrarse en casos individuales o historias de corrupción, los informes de los países tienen una mirada práctica en el papel de internet en la lucha contra la corrupción a todos los niveles.

GISWatch se publica anualmente y es una iniciativa conjunta de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) y el Instituto Humanista para la Cooperación con Países en Desarrollo (Hivos).

http://giswatch.org/2012-internet-and-corruption-online

http://www.setem.org/blog/cat/catalunya/setem-publica-un-article-sobre-mobilitzacio-ciutadana-internet-i-banca-al-prestigios-informe-mundial-giswatch-2012GISWatch 2012 explora com l’Internet està sent utilitzat per garantir la transparència i la rendició de comptes, els reptes als quals s’enfronten els activistes de la societat civil en la lluita contra la corrupció, i quan l’Internet falla com a motor d’una societat transparent i justa.

Els vuit informes temàtics i els 48 informes de països publicats pregunten sobre qüestions tan provocatives com ara: És una societat de la vigilància necessàriament una cosa dolenta si lluita contra la corrupció? com d’èxitosos han estat els programes de govern electrònic en la lluita contra la corrupció?

En centrar-se en casos individuals o històries de corrupció, els informes dels països tenen una mirada pràctica en el paper d’internet en la lluita contra la corrupció a tots els nivells.

GISWatch es publica anualment i és una iniciativa conjunta de l’Associació per al Progrés de les Comunicacions (APC) i l’Institut Humanista per a la Cooperació amb Països en Desenvolupament (Hivos).

http://giswatch.org/2012-internet-and-corruption-online

http://www.setem.org/blog/cat/catalunya/setem-publica-un-article-sobre-mobilitzacio-ciutadana-internet-i-banca-al-prestigios-informe-mundial-giswatch-2012

 Posted by at 1:37 pm
des. 092010
 

Pangea está profundamente preocupada sobre los recientes intentos de los gobiernos de limitar el acceso al contenido en línea publicado recientemente por el sitio web de denuncias WikiLeaks.

Pangea, como parte de APC: APC hace un llamado a todos los gobiernos y a la comunidad de Internet para que rechacen cualquier forma de control del contenido en línea que limite la libertad de expresión e información, particularmente de aquella información que contribuye a una gobernanza más transparente, y que empodera a la ciudadanía para pedirles cuentas a sus gobiernos. Los instamos a asegurar la presencia en línea ininterrumpida del sitio web de WikiLeaks.

Leer la declaración completa.

Lista de réplicas de la web de wikileaksPangea està profundament preocupada sobre els recents intents dels governs de limitar l’accés al contingut en línia publicat recentment pel lloc web de denúncies WikiLeaks.

Pangea, com a part d’APC: APC fa una crida a tots els governs i la comunitat d’Internet perquè rebutgin qualsevol forma de control del contingut en línia que limiti la llibertat d’expressió i informació, particularment d’aquella informació que contribueix a una governança més transparent, i que empodera a la ciutadania per demanar-los comptes als seus governs. Els instem a assegurar la presència en línia ininterrompuda del lloc web de WikiLeaks.

Llegir la declaració completa en castellà..

Llista de rèpliques de la web de Wikileaks

nov. 262010
 

¡Dominemos la tecnología! es una campaña de colaboración que se lleva
acabo durante los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género. Es un llamado a todos los usuarios y usuarias de las tecnologías de información y comunicación (TIC) – especialmente a las niñas y las mujeres – a tomar el control de la tecnología para eliminar la violencia contra las mujeres del 25 de noviembre al 10 de diciembre.

http://www.takebackthetech.net/es

 Posted by at 3:05 pm
set. 102010
 

APC Annual Report 2009

In November 2009, the Dominican Republic became the first Latin American country to pledge to include a ‘gender perspective’ – considering the distinct needs of men and women– in every technology initiative and policy developed by the government. The tool the Dominicans chose to design and evaluate their progress from now on is the APC Gender Evaluation Methodology. This is one of the achievements that APC, the world´s oldest online progressive network, outlines in our latest annual report.

The APC Annual Report 2009 also features a special section containing highlights from APC´s 50 members around the world, 80% of whom are from developing countries, including:

COSTA RICA Sulá Batsú
Digital community history: Recovering communal identities
HUNGARY Green Spider
Revolutionary blogfarm for activists and NGOs
KENYA ALIN
In one of the world’s most remote internet hotspots, Maasai community goes online
PAKISTAN Bytes for All
Fighting internet censorship and surveillance

English http://www.apc.org/en/system/files/APCAnnualReport2009_EN.pdf
Spanish http://www.apc.org/en/system/files/APCAnnualReport2009_ES.pdf
French http://www.apc.org/en/system/files/APCAnnualReport2009_FR.pdf

 Posted by at 1:11 pm
des. 182009
 

APCNOTICIAS – 17 DE DICIEMBRE DE 2009 – AñO X – EDICIóN NúMERO 113
============================================================

Se acerca el final de 2009 y esta es la última edición de APCNoticias.
Estaremos de vuelta en la segunda mitad de enero; APC cierra su oficina virtual
del 23 de diciembre al 3 de enero. Les deseamos felices fiestas dondequiera que
estén.

Continua llegint »

 Posted by at 2:17 pm